Відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу

16 Листопада 2018 04:11

 

15 листопада відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу.

Під час засідання було розглянуто наступні питання:

 1. Щодо рекомендації до друку:
  • Термінологічного словника з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції
  • Статті Гаєвського І.М. «Приховування бенефіціарної власності: огляд актуальних досліджень та діяльність в Україні»
  • Статті Чубенка А.Г. «Антикорупційна та антилегалізаційна роль Генеральної прокуратури України через призму міжнародних стандартів»
 2. Рекомендації до впровадження Методології національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні
 3. Про запровадження оновленого навчально-методичного забезпечення
 4. Про схвалення концепції нових посібників та інтерактивних навчальних матеріалів

 

 1. Щодо рекомендації до друку:

1.1. Термінологічного словника з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції

Авторським колективом (Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Бичкова С.С., Юнін О.С.) розроблено термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

Видання є результатом узагальнення та систематизації термінів та понять з питань ПВК/ФТ та боротьби з корупцією.

У словнику міститься термінологія, яка міститься в міжнародних нормативних документах, інформаційно-довідковій літературі та ін.

Словник розрахований на працівників у сфері ПВК/ФТ, протидії корупції, наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів.

Видання отримало позитивні оцінки рецензентів – провідних  вчених в сфері фінансів і права, представників провідних закладів освіти України.

Проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, полковник поліції Чернявський С.С. відзначив методику подання матеріалу, що спирається на узагальнення та систематизацію термінів, розгорнутий список літератури та нормативних документів та практичну спрямованість словника.

Директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Колодій А.М. відмітив актуальність видання, його високий науково-теоретичний та методичний рівень з дотриманням стандартів та вимог, що висуваються до сучасних енциклопедичних та словникових видань.

Завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Волошин Ю.В. надав високу позитивну оцінку виданню та підкреслив його практично-прикладне значення.

Видання рекомендоване до друку та може бути використане в правозастосовній практиці та навчально-науковому процесі.

 

1.2. Статті Гаєвського І.М. «Приховування бенефіціарної власності: огляд актуальних досліджень та діяльність в Україні»

За результатами розгляду було наголошено на важливості тематики та питань, розкритих у статті, оскільки розуміння природи ризиків у питанні бенефіціарної власності, зокрема приховування незаконних активів є актуальним, в тому числі  з огляду на підвищену увагу до даного питання з боку Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок та FATF.

Крім того, саме український досвід був використаний міжнародними експертами при підготовці Звіту Егмонтської групи «Приховування бенефіціарної власності» як приклад ефективної роботи стосовно розкриття злочинної бенефіціарної власності та розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишніми українськими високопосадовцями.

Статтю Гаєвського І.М. рекомендовано до друку.

 

1.3. Статті Чубенка А.Г. «Антикорупційна та антилегалізаційна роль Генеральної прокуратури України через призму міжнародних стандартів»

У даній статті досліджено роль Генеральної Прокуратури України та розглянуто її діяльність через призму міжнародних стандартів. Проаналізовано ряд наукової літератури та розглянуто основні міжнародні організації у сфері протидії легалізації доходів, протидії корупції, висвітлено позитивні зобов’язання держави перед ними. Автором надані статистичні матеріали для кращого розуміння діяльності Генеральної Прокуратури України, окреслені проблеми взаємодії ГПУ з іншими правоохоронними органами та судами, запропоновані шляхи їх вирішення.

Статтю Чубенка А.Г. рекомендовано до друку.

 

 1. Рекомендація до впровадження оновленої Методології національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні

Методологію розроблено з урахуванням міжнародних стандартів на основі кращих практик проведення національних оцінок ризиків у провідних країнах світу. Видання є систематизованою сукупністю підходів, способів, методів, прийомів та процедур, які будуть застосовані учасниками при проведенні чергової Національної оцінки ризиків. У свою чергу секторальна оцінка ризиків має бути проведена кожним суб’єктом державного фінансового моніторингу та стане невід’ємною частиною Національної оцінки ризиків (НОР), проведення якої заплановано на 2019 рік.
Видання містить огляд поширених методологій НОР, управління процесом НОР, аналіз ризиків, оцінка наслідків прояву ризиків, практичне застосування результатів оцінки.

За результатами розгляду Методологію рекомендовано до друку та впровадження в практичну діяльність.

 

 1. Про запровадження оновленого навчально-методичного забезпечення

Під час засідання було розглянуто тематичну професійну програму підвищення кваліфікації для спеціалістів Держфінмоніторингу, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державного бюро розслідувань та інших органів з курсу «Гармонізація антикорупційних та антилегалізаційних заходів у системі ПВК/ФТ» та надано рекомендації  в рамках виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Moneyval стосовно актуалізації програми, розробки навчально-тематичного плану та впровадження в освітній процес оновлених презентацій та ситуаційних завдань.

 

 1. Про схвалення концепції нових посібників та інтерактивних навчальних матеріалів

З метою надання практичного спрямування, а також реалізації нових методик та підходів до навчального процесу розглянуто підходи до створення нових посібників та інтерактивних навчальних матеріалів з курсу фінансового моніторингу. За результатами обговорення рекомендовано систематизацію навчальних матеріалів в тематичній послідовності, що відповідає послідовності відповідних навчальних програм, а також включення матеріалів практичного характеру.